Home
About UniVerse
Poets by Nation
Poetry + New Media
Support UniVerse
 
Lithuania
Rasa Kalinauskaite was born in 1971 in Vilnius, Lithuania. She was a language student at Vilnius University and studied for two years in Chicago at the University of Illinois-Chicago where she received her masters degree. She has worked at a library and then as a journalist for Lietuvos Radijuje. She has also worked with television journalists and has participated in theatre/performance spaces and art. The poem "Conversations with Teo" appeared in her 2000 poetry collection, IKALCIAI (baltos lankos).

Conversations with Teo
 
 
Lithuanian version

Conversations with Teo

„и время прочь, и пространство прочь...
но и ты мне не можешь помчь.”
—Aнна Axмaтoва, наявy (шиповник цветет)

*

išpampęs dangus
užgulė celofanuotą
ežerą jis neikada
nebanguoja sakai
jis nemoka sakau
banguoti
mano miego arterijoj Teo
gyvena cikada
net kai miegu
ji krebžda
aš nebijau vandens Teo
ar jauti
kaip juda
po mano oda
jos sparnai
vanduo yra pilnas
atspindžiai turi odą: eikim
sakai
sakau

*

ten (ar
pameni) kur
geltona
    forsitija
      rodė
mums kelią (pranašingų
sapnų vartai)
      oras
rasoja krauju
ir kolibris
(neikaip
negali uždusti)

*

šventi mudu esam
tegu meldžiasi kiti
tegu švilpia
po sidabriniais šalpusniais
ikonos akis po sidabriniais
mūsų kaulai šventi
šalpusniais
atsigulsiu ant vėjo kiti
tegu meldžiasi (pavargau)
dori nuodėmingieji
mums nereikia ilsėtis
Teo

*

kur sakai mes dar galėtume
gyventi išvengę
spąstų kas klausi
yra geografija
vaikystės vabzdžių kolekcijoj
iš tiesų sakau tau
rytą radau vieną
iš jų patį menkiausią
prisikėlusį su
smeigtuku
ir nugraužusį
savo kaimyno galvą

šventės liekana: liepos ketvirtoji

             pora
sukibus į tašką
po jachtos kryžium:
tai lieka
meilasis
po kiekvienos
revolucijos
išsiskirsčius miniai

*

stebėjais
             kodėl
tai turėtų baigtis

             gyva

buvau

     nubausta
dangum savo

plaučiais

             (cikada

                       anapus

vis dar pašiurpusios
odos
aš kvėpuoju
žiogais)

                       raminai? o gal jau tada
kalbėjai apie ką kita?
                       Dabar
nebegaliu pasiklausti

mano plaučiuose
pilna žiogų

vienos nuodėmės istorija

sekmadienis
velykos ir mano širdis
labai paprasta
šį rytą

žvirblis medyje tarp riebių
tropinių žirginių

neštuvai artemti
į raudoną
ligoninės sieną: saulė

                     ant susiskliaudusios drobės

*

tu negulei šiąnakt
ir nesikėlei
šį rytą
liko nepasidalintas
patalas ir velykaitis
bet mano
sapnas vis tiek
buvo ramus ir pabudus
širdis paprasta
kaip lukštuos
dažytas margutis

*

paprasta širdimi
einu (tavęs
parsivesti? kaip kvaila
grečiau aplankyt
kaip žolės
ar šešėlio
po pažįstamu medžiu
ant susiskliaudusios
drobės)

*

tavo
žvilgsnis uždusęs
        rieda—
                kaimynas—
                        pelaronija—
                                siena—
           bandydamas
užgniaužti galugerkly
vis didėjantį
pulso pagreitį
           vynas—
                      duona—
                                 šalia—
         spindulys atsigulęs
ant medinių grindų ir galvą
padėjęs lėkštelėn

su druska
ir pelenais
           (ar myliu dar jei
mano tokia paprasta
širdis
šį rytą

*

viešpatie
    žvirblis
        kaimynas
(nesu religinga) viešpatie
        pasiimk kitą

          nuodėmė
duoti tokią
paprastą širdį
šį rytą

        tačiau:
        čerpė šilta ir raudona
        pro pravirą langą ir tu
        žiūri į mane
                paprastoji
mano širdis
gundo paklausti: ar tai
kad parašiau šitą
eilėraštį reiškia
kad būsiu
geresnė

*

kai laukiu
pro foritijos krūmą—
saulė—
tavęs vėluojančio
uoga
serbento virpanti
tarp dviejų
pirštų
mirusios mano
senelės

ir kūdikis
supasi ant šakutės
pririštas
mano viduj

*

šviesa
man kerta
        tavo
veidu

    arbata
karti su datulėm
augintom
kalifornijoi

          ką tik
vyrą regėjau sapne
jis pats buvo dalgis
            Teo
         dalgiui ant rankos
tupėjo varnėnas
ir dalgis šypsojos
žiūrėdamas
       į dangų

*

liksiu
ant tavo pirštų (dulkės
           nuo drugelio sparnų) vėjas

sustoja staiga
apsikabinęs rankom
savo paties
liesą nugarą

English version

Conversations with Teo

by Rasa Kalinauskas,
translated by Lina ramona Vitkauskas
"Away with time and away with space...
But even you could not come to my aid."
—Anna Akhmatova, "In Reality" (from Sweetbriar in Blossom)

*

the swollen sky
presses upon the laminated
lake it never
makes waves you say
it has not learned I say
to make waves

in my sleep artery Teo
lives a cicada
even when I sleep
it scrapes and scratches

I am not afraid of the water Teo

can you feel
when it moves
under my skin
its wings

the water is full
reflections have skins: let's go
you say
I say

*

there (do you
remember) where
yellow
         forsythia
             showed
us the way (gates
of prophetic dreams)
         the air
dewing blood

and the hummingbird
as much as it tries
(just cannot suffocate itself)

*

we are both holy let
others pray let
others whistle

under the silver sweetbriar
the icon‘s eyes under the silver
our bones are holy
under the sweetbriar

I'll lie on the wind let
others pray (I am tired)
the decent sinful ones
we don‘t need to rest
Teo

*

where you say we could still
live escaping
the trappings what you ask
is geography

in a childhood insect collection
certainly I say to you
in the morning I found one
of them the most pathetic
resurrected with a pin
and having gnawed
its neighbor's head

what's left of the holiday: 4th of july

           a couple
hugging into a point
under the sailboat's cross:
this is what remains
my dear
after revolution
after the crowd has dispersed

*

you wondered
                    why
this should stop
                    living
I was
              punished
by my own heaven
by my lungs
                (cicada
                    on the other side
still shivering
skin
I breathe
grashoppers)

              you calmed me? or maybe then you
were talking about something else?
              now
I can no longer ask

my lungs
filled with grashoppers

the story of one sin

Sunday
Easter and my heart
is very ordinary
this morning
a sparrow in the tree between
the thick, tropical catkins
a stretcher propped up
against the red
hospital wall: the sun

          upon folded canvas

*

you didn't lie down last night
you you didn‘t rise
this morning
the unshared bed
and the Easter wafer remained
but my
dreams still
were calm and on waking
my ordinary heart
like an onion-skin dyed egg

*

with an ordinary heart
I leave (to bring you back? how foolish
and fast to visit
as I would grass
or shadow
under a familiar tree
on folded canvas)

*

your
suffocating gaze
        rolls over—
          a neigbor—
           a geranium—
             a wall—

        an experiment
to muzzle to the back of your throat
the ever-quickening pulse
        wine—
          bread—
            by my side—
        a beam of light lies down
upon wood floors and your head
is on the plate
            with salt
and ashes
        (do you still love if
my heart is so ordinary
this morning?)

*

Lord
   the sparrow
          the neighbor
(I am not religious) lord
take someone else

          it's a sin
to offer such an
ordinary heart
this morning
          however:
          the tile is warm and red
          through the half-open window and you are
          looking at me
                   my ordinary still
heart
is tempted to ask: does what I,
the poet, write absolve me?

*

while I wait
through the forsythia bush—
the sun—
for you who are late

a currant berry
trembling
between two fingers
of my dead grandmother

and the baby
rocking on a bough
attached
inside me

*

the light
crosses me
   your
face

   tea
bitter with dates
grown in
California

   just now
I saw a man in a dream
he himself was the scythe
           Teo
     and on the scythe's hand
perched a raven
and the scythe smiled
looking
           to the sky

*

I will remain
on your fingers (pollen
           from a butterfly's wings) the wind
embracing its own
frail back
stopping suddenly